var_dump( $hobby );
NULL
"key: " .$key. " val: ".$val;